Přeskočit na obsah

Konfigurační soubor

Home Assistant

YouTube pořad Opravdu chytrá domácnost

# Každá deklarace může být v konfiguračním souboru pouze jednou, uvnitř pak odsazením lze přidávat další stejného typu.

# Sonoff LAN integrace HACS
# video jak přidat HACS
sonoff:            # deklarace sonoff
  username: !secret_email
  password: !secret_heslo
  sensors: [power]     # typ senzorů, co chci najít a přidat
  force_update: [power]   # typ senzorů, co chci donutit častěji aktualizovat
  scan_interval: '00:00:05' # aktualizovat stavy každých 5 vteřin
  reload: always      # aktualizovat zařízení z eWeLink každý restart
  mode: local        # LAN mód, ale nemusí v něm fungovat všechna zařízení

# přetypování entit na jiný typ (device_class)
devices:
  10008c8efa:          # označení senzoru ze .sonoff.json souboru v adresáři HA
    device_class: [light, fan] # dvojspínač - první bude světlo a druhý větrák
    name: Koupelna       # nové jméno spínače
  10007558d4:
    device_class: light
    name: Kuchyně

# Sonoff Bridge
fbridge:
  Chodba:         # jméno senzoru v eWeLink aplikaci
    device_class: motion # typ sensoru: door, window nebo motion
    timeout: 120     # doba ve vteřinách, po které se sám přepne stav na OFF


# Tasmota integrace
# přetypování entit na světlo
light:                # deklarace světla
 - platform: switch         # původní typ
  name: "Koupelna"         # nový název entity bude "light.koupelna"
  entity_id: switch.koupelna_svetlo # původní entita  

# přetypování entit na větrák
fan:          # deklarace větráku
 - platform: template # lze jen za pomoci šablony
  fans:       # přidáme více větráků dle šablony
    koupelna:   # nový název entity bude "fan.koupelna"
      friendly_name: "Záchod" # uživatelsky přívětivější název jen pro zobrazování
      value_template: "{{ states('switch.zachod_vetrak') }}" # stav entity přes šablonu hodnoty
      turn_on:               # co představuje stav zapnutý
        service: switch.turn_on      # služba zapni spínač
        entity_id: switch.koupelna_vetrak # entita větrák
      turn_off:               # co představuje stav vypnutý
        service: switch.turn_off     # služba vypni spínač
        entity_id: switch.koupelna_vetrak # entita větrák

# Tasmota Bridge (Sonoff původně)
binary_sensor:        # deklarace binárního senzoru
 - platform: mqtt      # typ komunikace
  device_class: motion   # typ sensoru: motion, door, window
  name: 'pohyb_chodba'   # pojmenujte entitu
  payload_on: "EC2D2E"   # kód sensoru pro zapnutí
  payload_off: "EC2D2Eoff" # kód sensoru pro vypnutí (nepovinný)
  off_delay: 20       # doba do autovypnutí ve vteřinách; 0 zůstane zapnuto
  state_topic: "tele/bridge/RESULT"         # konstanta
  value_template: '{{ value_json.RfReceived.Data }}' # konstanta


# Variable proměnné integrace HACS
var:         # deklarace proměnné
  window_left:   # jméno proměnné
    value: false # výchozí hodnota
  window_right:
    value: false
  volume_last:
    value: 4
  volume_mute
    value: false
  video_id:
    value: ''
  video_position:
    value: 0
  mirror_program:
    value: 1
  mirror_youtube:
    value: 1


input_number:
# Posuvník hlasitosti
  volume_now:
    name: Hlasitost
    initial: 4
    min: 1
    max: 7
    step: 1
    icon: mdi:volume-high


# Telegram komunikace
# video jak vytvořit bota
telegram_bot:           # deklarace robota telegramu
 - platform: polling      
  api_key: !secret_key     # vygenerovaný api klíč
  allowed_chat_ids: 123456789  # přidělené komunikační ID
notify:              # deklarace komunikačního klienta
 - name: telegram        # jméno klienta
  platform: telegram      # služba klienta 
  chat_id: 123456789      # id pro klienta


climate:                   # deklarace termostatu
# Termostat
 - platform: generic_thermostat       # softwarový termostat
  name: Obývák               # jméno místnost termostatu
  heater: switch.topeni          # spínač hlavice topného tělesa
  target_sensor: sensor.air98_temperature # senzor teploty stejné místnosti
  min_temp: 20        # minimální teplota na termostatu
  max_temp: 24        # maximální teplota na termostatu 
  # target_temp: 23     # požadovaná teplota nastavená po restartu HA
  cold_tolerance: 0.5    # topit jakmile teplota klesne o 0,5°C pod požadovanou
  hot_tolerance: 0      # při dosáhnutí požadované teploty přestat topit
  min_cycle_duration:    # pokud bylo topení např. zapnuto, tak nemůže být
    seconds: 30      # dalších 30 sekund vypnuto - přepnuto
  initial_hvac_mode: "off"  # co má termostat dělat po restartu - topit "heat"
  away_temp: 15       # mód Pryč(Away) požadovaná teplota, když nejste doma
  precision: 0.1       # zohlednit nepřesnost měření teploty
  ac_mode: false       # zařízení je klimatizace, netopí, ale chladí


sensor:               # deklarace senzoru
# Youtube kanál integrace HACS
 - platform: youtube            # senzor youtube kanálu
    channel_id: UC-DzNfMTLCmUTXfKdNb5mzQ # adresu kanálu zkopírujte z konce webové adresy youtube kanálu
 - platform: template        # za základě šablony
  sensors:             # přidáme více senzorů dle šablony
# Denní doba template sensor
    period_of_day:        # jméno senzoru
      friendly_name: "Denní doba" # uživatelsky přívětivější název
      value_template: >-      # stav entity přes šablonu hodnoty
       {% if (as_timestamp(states.sun.sun.attributes.next_dusk)) - (as_timestamp(states.sun.sun.attributes.next_setting)) < 0 %}
         dusk
        {% elif (as_timestamp(states.sun.sun.attributes.next_rising)) - (as_timestamp(states.sun.sun.attributes.next_dawn)) < 0 %}
         dawn
        {% elif (states.sun.sun.attributes.elevation) < -4 %}
         night
        {% else %}
         day
        {% endif %}
      icon_template: >-      # určení ikony na základě stavu entity přes šablonu hodnoty
        {% if (as_timestamp(states.sun.sun.attributes.next_dusk)) - (as_timestamp(states.sun.sun.attributes.next_setting)) < 0 %}
         mdi:weather-sunset-down
        {% elif (as_timestamp(states.sun.sun.attributes.next_rising)) - (as_timestamp(states.sun.sun.attributes.next_dawn)) < 0 %}
         mdi:weather-sunset-up
        {% elif (states.sun.sun.attributes.elevation) < -4 %}
         mdi:weather-night
        {% else %}
         mdi:weather-sunny
        {% endif %}
# Semafor ovzduší venku
    air_color:
      friendly_name: "Semafor ovzduší"
      value_template: >-
        {% if states('sensor.castice_1')|float > 55 or states('sensor.castice_25')|float > 70 or states('sensor.castice_10')|float > 100 %}
         red
        {% elif states('sensor.castice_1')|float > 25 or states('sensor.castice_25')|float > 35 or states('sensor.castice_10')|float > 45 %}
         yellow
        {% elif states('sensor.castice_1')|float > 0 and states('sensor.castice_25')|float > 0 and states('sensor.castice_10')|float > 0 %}
         green
        {% else %}
        {% endif %}
      icon_template: mdi:traffic-light
# Tlak přepočtený na hladinu moře
    tlak_venku:
      device_class: pressure
      #unit_of_measurement: 'hPa' # jednotka míry zmenšuje písmo a čitelnost hodnoty, často je lepší ji neuvádět
      friendly_name: "Tlak přepočtený na hladinu moře"
      value_template: "{{ ( states('sensor.tlak')|float / (1-0.0065*360/ (states('sensor.teplota_venku')|float + 273.15) ) ** (5.255) )|round(0) }}"
# uRADMonitor senzory SMOGGIE-PM
 - platform: rest          # typ komunikace
  device_class: temperature    # typ senzoru
  resource: http://192.168.0.177/j # IP adresa senzoru
  name: Teplota uRadMonitor    # jméno senzoru
  unit_of_measurement: "°C"    # jednotka míry
  value_template: '{{ (value_json.data.temperature - 3.7)|round(1) }}'
  # od hodnoty senzoru odečtena kalibrační hodnota 3,7 a to celé round(1): zaokrouhleno na jedno desetinné místo
 - platform: rest
  device_class: humidity
  resource: http://192.168.0.177/j
  name: Vlhkost
  unit_of_measurement: "%"
  value_template: '{{ value_json.data.humidity|float|round(2) + 9.45 }}'
  # float: hodnota přetypována na číslo s desetinnou čárkou
 - platform: rest
  device_class: pressure
  resource: http://192.168.0.177/j
  name: Tlak
  unit_of_measurement: "Pa"
  value_template: '{{ ((value_json.data.pressure|float - 360) / 100) }}'
 - platform: rest
  resource: http://192.168.0.177/j
  name: Částice 1
  unit_of_measurement: "µg/m³"
  value_template: '{{ value_json.data.pm1 }}'
 - platform: rest
  resource: http://192.168.0.177/j
  name: Částice 25
  unit_of_measurement: "µg/m³"
  value_template: '{{ value_json.data.pm25 }}'
 - platform: rest
  resource: http://192.168.0.177/j
  name: Částice 10
  unit_of_measurement: "µg/m³"
  value_template: '{{ value_json.data.pm10 }}'


rest_command:
# Vektiva Smarwi
  window_open: # otevření ventilace
    url: 'http://192.168.0.199/cmd/open'
  window_close: # zavření ventilace
    url: 'http://192.168.0.199/cmd/close'
  window_stop: # zastavení pohybu
    url: 'http://192.168.0.199/cmd/stop'
  window_fix:  # odblokování okna pro manuální otevření; zablokujete zavřením
    url: 'http://192.168.0.199/cmd/fix'


switch:        # deklarace spínače
 - platform: template # na základě šablony
    switches:   # přidáme více spínačů šablony
# okno Vektiva
      smarwi:  # jméno vlastního spínače
        friendly_name: "Okno otevřít"
        value_template: "{{ is_state('var.window_right', 'True') }}" # stav pro turn_on
        turn_on:       # co se stane při sepnutí
         - condition: state # vždy zabraňte opakovanému spuštění, nemusíte to pak dělat v automatizacích
          entity_id: var.window_right
          state: 'False'
         - service: var.set
          data:
            entity_id: var.window_right
            value: True
         - service: rest_command.window_open # otevření okna
         - service: climate.set_preset_mode  # přerušení topení - využijte preset_mode 
          entity_id: climate.obyvak     # spínání si pak nechte pro časovou logiku  
          data:
            preset_mode: "away"
        turn_off:       # co se stane při vypnutí
         - condition: state
          entity_id: var.window_right
          state: 'True'
         - service: var.set
          data:
            entity_id: var.window_right
            value: False
         - service: rest_command.window_close
         - service: climate.set_preset_mode
          entity_id: climate.obyvak
          data:
            preset_mode: "none"
        icon_template: >-
          {% if is_state('var.window_right', 'True') %}
            mdi:window-open-variant
          {% else %}
            mdi:window-closed-variant
          {% endif %}
# zvuk Windows
      volume_mute:
        friendly_name: "Zvuk vypnut"
        value_template: "{{ is_state('var.volume_mute', 'True') }}"
        turn_on:
         - condition: state
          entity_id: var.volume_mute
          state: 'False'
         - service: var.set
          data:
            entity_id: var.volume_mute
            value: True
         - service: mqtt.publish
          data:
            topic: pc/mute
        turn_off:
         - condition: state
          entity_id: var.volume_mute
          state: 'True'
         - service: var.set
          data:
            entity_id: var.volume_mute
            value: False
         - service: mqtt.publish
          data:
            topic: pc/mute
        icon_template: >-
          {% if is_state('var.volume_mute', 'True') %}
            mdi:volume-mute
          {% else %}
            mdi:volume-low
          {% endif %}
# PC vypínač
      computer:
        friendly_name: "Počítač"
        value_template: "{{ states('sensor.zasuvka_pc_energy_power')|int > 10 }}"
        turn_on:
         - condition: state
          entity_id: switch.computer
          state: 'off'
         - service: switch.turn_on
          entity_id: switch.pc
        turn_off:
         - condition: state
          entity_id: switch.computer
          state: 'on'
         - service: switch.turn_on
          entity_id: switch.pc
        icon_template: >-
          {% if states('sensor.zasuvka_pc_energy_power')|int > 10 %}
            mdi:monitor-dashboard
          {% else %}
            mdi:monitor-off
          {% endif %}


# Deklarujte pouze pokud je třeba auto-login. Pokud nevíte, co děláte, nedělejte to.
homeassistant:
  auth_providers:
   - type: trusted_networks
# Schválené IP adresy
    trusted_networks:
     - 192.168.0.111                  # IP adresa Chromecastu
    trusted_users: 
      192.168.0.111: bb4013f64d8s4e90bcg25316h4sxc257 # ID vašeho uživatele, ne jméno uživatel
    allow_bypass_login: true # Přístup bez potřeby loginu (auto-login)
   - type: homeassistant   # Nutnost nakonci schválit přístup pro HA (jinak user error)